زندگی امروز ما، حاصل انتخابهایی است که در دوران های مختلف انجام داده ایم. دوستانی که کمی سن و سالی از آنها گذشته است، بهتر عمق این مطلب را درک می کنند. نکته اینجاست که امروز ما را، تصمیماتی ساخته است که در گذشته گرفته ایم و فردایمان را نیز تصمیمات امروز خواهد ساخت. از این رو، چه به عنوان انسانهایی در دنیای کسب و کار و چه به عنوان شهروندان عادی، باید یادبگیریم چه زمانی تصمیم گیری به نفع ما خواهد بود و ما برای انجام یک تصمیم گیری صحیح، نیازمند چه شرایطی هستیم. قبول دارم هرکدام از ما، به تجربه مواردی را در خصوص تصمیم گیری صحیح آموخته ایم، اما تلاش من بر این است که در این یادداشت کوتاه، ۸ نکته مهم در خصوص تصمیم گیری را گرد هم آورم.